Persondata

Generelt

Hos SWE tager vi håndtering og beskyttelse af personlige oplysninger alvorligt. I forbindelse med ejendomsadministration ligger vi inde med både almindelige, men også særlige følsomme oplysninger, som vores kunder skal være trygge ved, at vi behandler på en fortrolig og sikker måde.

I henhold til lovgivningen – national- og EU-regulering – må vi kun behandle oplysninger, der er relevante i forbindelse med ejendomsadministration og ligeledes kun efter instruktion fra vores kunder.

Som ejendomsadministrator skal vi derfor indhente relevante og tilstrækkelige oplysninger, der har et sagligt formål, og som samtidig er nødvendige i vores virke overfor vores kunder og deres medlemmer/beboere.

Indsamling og behandling af oplysninger sker altid efter instruks, administrationsaftale, databehandleraftale, lovhjemmel, vedtægter, retspraksis, offentlige forskrifter eller samtykke fra den registrerede m.v. Vi er samtidig forpligtet til at sørge for, at oplysningerne er korrekte og sørge for at slette eller korrigere urigtige oplysninger. I visse tilfælde kan oplysningerne dog kun korrigeres efter en domstolsprøvelse. Dette gør sig især gældende, hvis der er tale om klagesager.

Vi kan også indhente oplysninger fra tredjemand (forsyningsselskaber, offentlige institutioner m.v.) eller sender oplysninger til en tredjepart (Forsyningsselskaber, revisorer, offentlige myndigheder) eller på baggrund af et retsligt krav. Visse selskaber er databehandlere overfor vores kunder på lige fod med SWE. Andre er underdatabehandlere, som ligeledes skal efterleve vores retningslinjer for at kunne behandle vores kunders data. Alle vores underdatabehandlere ligger indenfor EU- og EØS eller har forpligtet sig til at følge samme regler.

I nogle tilfælde beder vi om et samtykke til at indhente og behandle oplysninger. Et sådanne samtykke kan altid tilbagekaldes og vi ophører derefter straks med at behandle de pågældende data. Såfremt et samtykke tilbagekaldes, kan det dog betyde, at den registrerede mister nogle rettigheder overfor foreningen eller udlejer. Hele tiden afvejer vi dog beskyttelse af oplysninger af den registrerede overfor andre legitime interesser.

Hos SWE er det nogle udvalgte medarbejdere, der håndtere særlige følsomme oplysninger, og vi har indført en medarbejderprocedure, således at vi behandler data på en ansvarlig og sikker måde – både menneskeligt og teknisk.

Når et kundeforhold ophører, skal vi sørge for at slette oplysninger, der ikke er relevante eller sagligt begrundet. Vi opbevarer kun oplysninger i den nødvendige periode, som dog kan variere alt efter hvilken slags oplysning, der er tale om. Ligeledes kan vi opbevarer oplysninger i en længere periode efter kundeforholdets ophør, hvis der er tale om en retlig eller nødvendig forpligtelse, tvist eller særregulering.

Du kan læse mere her om vores Privatlivspolitik for lejere, Privatlivspolitik for ejere og Privatlivspolitik for andelshavere.


Privatlivspolitik for andelshavere

Dataansvarlighed

Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt

SWE behandler persondata på vegne af din andelsboligforening (dataansvarlig) og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE)
CVR-nr.: 26112702
St. Kongensgade 24B, 1264 København K

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er andelshaver i en andelsboligforening, som administreres af SWE. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen og foreningens vedtægter skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til administrationsaftalen mellem foreningen og SWE, samt i relation til vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

- Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
- CPR-nummer
- Forbrugsoplysninger, tv-pakke, internetabonnement eller andet i forbindelse med dit medlemskab af andelsboligforeningen.
- Andre almindelige oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale med andelsboligforeningen inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af boligafgift via serviceloven eller anden sociallovgivning, eller oplysninger om fravær fra andelsboligen, manglende betaling af boligafgift pga. personlige årsager eller anden dispensation i forhold til andelsboligforeningen.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom – dog ikke om, hvem der klager.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker til brug for:

- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
- Administration af din andelsbolig som en del af andelsboligforeningen, herunder nødvendig kommunikation med dig
- Udøvelse af kontrol af opfyldelse af vedtægterne
- Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav eller anden retlig forpligtelse
- Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, St. Kongensgade 24b, 1264 København K, e-mail: med anførsel af dit bolignummer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere din andelsbolig i andelsboligforeningen, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til administrator, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af fx gas eller elforbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af boligafgift til Nets, korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten. Ligeledes videregiver vi nødvendige oplysninger til andre leverandører til brug for den daglige administration, som fx vores IT-system pt. UNIK Bolig 4, Microsoft Office og Outlook, Penneo m.v., der alle ligger inden for EU-området eller har klart defineret privatlivspolitik om, at de opfylder EU-kommissionens krav hertil.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS, hvis de ikke opfylder kravene i Persondataforordningen.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet indenfor 48 timer efter, at vi har konstateret sikkerhedsbruddet.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies fra vores hjemmeside, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, retskrav og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til administrator.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan ikke få slettet persondata, som er nødvendige i forhold til, at opfyldelse af krav fra lovgivningen, lovlige vedtægter m.v.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til administrator hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder – dog med respekt for foreningens forpligtelser overfor tjenesteudbyderen.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Privatlivspolitik for ejere

Dataansvarlighed

Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt

SWE behandler persondata på vegne af din ejerlejlighedsforening (dataansvarlig) og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE)
CVR-nr.: 26112702
St. Kongensgade 24B, 1264 København K

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er ejer i en ejerlejlighedsforening, der administreres af SWE. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen og vedtægterne m.v. skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til administrationsaftalen mellem foreningen og SWE, samt i relation til vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

- Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
- CPR-nummer
- Forbrugsoplysninger, tv-pakke, internetabonnement eller andet i forbindelse med dit medlemskab.
- Andre almindelige oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale med foreningen eller dig inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af din ejerlejlighed, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af boligafgift via serviceloven eller anden sociallovgivning, eller oplysninger om fravær fra din lejlighed, manglende betaling af fællesudgifter pga. personlige årsager eller anden dispensation i forhold til foreningen.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom – dog ikke om, hvem der klager.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker til brug for:

- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
- Administration af dit medlemskab som en del af ejerlejlighedsforeningen, herunder nødvendig kommunikation med dig
- Udøvelse af kontrol af opfyldelse af vedtægterne med bilag
- Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav eller anden retlig forpligtelse
- Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, St. Kongensgade 24B, 1264 København K, e-mail: med anførsel af dit bolignummer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere din ejerlejlighed i foreningen, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til administrator, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af fx gas eller el-forbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af boligafgift til Nets, korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis der behandles tvister i boligretten og fogedretten. Ligeledes videregiver vi nødvendige oplysninger til andre leverandører til brug for den daglige administration, som fx vores IT-system pt. UNIK Bolig 4, Microsoft Office og Outlook, Penneo m.v., der alle ligger inden for EU-området eller har klart defineret privatlivspolitik om, at de opfylder EU-kommisionens krav hertil.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS, hvis de ikke opfylder kravene i Persondataforordningen.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet indenfor 48 timer efter, at vi har konstateret sikkerhedsbruddet.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies fra vores hjemmeside, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, retskrav og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til administrator.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan ikke få slettet persondata, som er nødvendige i forhold til opfyldelse af krav fra lovgivningen, vedtægterne m.v.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til administrator hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder – dog med respekt for foreningens forpligtelser overfor tjenesteudbyderen.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Privatlivspolitik for lejere

Dataansvarlighed

Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt

SWE behandler persondata på vegne af din udlejer(dataansvarlig) og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S (SWE)
CVR-nr.: 26112702
St. Kongensgade 24B, 1264 København K

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer i en ejendom som administreres af SWE. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen og lejekontrakten m.v. skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til administrationsaftalen mellem foreningen og SWE, samt i relation til vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

- Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
- CPR-nummer
- Forbrugsoplysninger, tv-pakke, internetabonnement eller andet i forbindelse med dit lejemål.
- Andre almindelige oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale med udlejer inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af fællesudgifter via serviceloven eller anden sociallovgivning, eller oplysninger om fravær fra lejemål, manglende betaling af husleje pga. personlige årsager eller anden dispensation i forhold til udlejer.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom – dog ikke om, hvem der klager.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker til brug for:

- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
- Administration af dit lejemål som en del af udlejers ejendom, herunder nødvendig kommunikation med dig
- Udøvelse af kontrol af opfyldelse af lejekontrakten med bilag
- Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav eller anden retlig forpligtelse
- Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt til Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, St. Kongensgade 24b, 1264 København K, e-mail: med anførsel af dit bolignummer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til


Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål i ejendommen, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til administrator, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af fx gas eller elforbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets, korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten. Ligeledes videregiver vi nødvendige oplysninger til andre leverandører til brug for den daglige administration, som fx vores IT-system pt. UNIK Bolig 4, Microsoft Office og Outlook, Penneo m.v., der alle ligger inden for EU-området eller har klart defineret privatlivspolitik om, at de opfylder EU-kommissionens krav hertil.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS, hvis de ikke opfylder kravene i Persondataforordningen.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet indenfor 48 timer efter, at vi har konstateret sikkerhedsbruddet.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies fra vores hjemmeside, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, retskrav og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til administrator.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan ikke få slettet persondata, som er nødvendige i forhold til, at opfyldelse af krav fra lovgivningen, lejekontrakten m.v.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til administrator hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder – dog med respekt for foreningens forpligtelser overfor tjenesteudbyderen.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.